Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Model všeobecnej rovnováhy – General Equilibrium Model (fr.)

Model všeobecnej rovnováhy (General Equilibrium Model): kvôli komplementarite, zameniteľnosti a efektu prelievania sú ceny a množstvá všetkých statkov vzájomné závislé. Modely všeobecnej rovnováhy sú komplexné a výpočtovo náročné modely, ktoré simultánne modelujú trhy pre zachytenie toho, ako zmena na jednom trhu (alebo externý šok) ovplyvnia rovnovážne ceny a množstvá na danom trhu a na všetkých ostatných trhoch.

*****

General Equilibrium Model: due to complementarily, substitutability, and spillover-effects, the prices and quantities of all goods are interdependent. General equilibrium models are complex and computationally intensive models that model markets simultaneously to capture how a change in one market (or an external shock) affects the equilibrium price and quantity in that market, and all other markets.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>