Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Modus – Mode (lat.)

Modus (Mode): hodnota, ktorá sa v danom rade čísel vyskytuje najčastejšie.

Pozri: medián >>

*****

Mode: the value that occurs most frequently in a given series of numbers. See Median.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>