Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nedoplatky – Arrears (angl.)

Nedoplatky (Arrears): suma splatných a nezaplatených pasív, dohodnutá v zmluve (alebo určená legislatívou). Pokuta je zvyčajne určená v závislosti od veľkosti pasív alebo dĺžky oneskorenia v percentách.

*****

Arrears: the amount overdue after the failure to pay a liability as provided in a contract (or legislation). The penalty charge is usually based on the size of the liability or the extent of lateness expressed as a percentage.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>