Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nehnuteľnosť – Real Property, Immovable Property, Real Estate (fr.)

Nehnuteľnosť (Real Property, Immovable Property, Real Estate): položka, s ktorou sa nedá pohybovať kvôli jej charakteru, ako napríklad pôda a stavebné objekty, ktoré sa nedajú premiestniť na iné miesta bez zníženia ich hodnoty alebo zmeny ich účelu a tvaru.

*****

Real Property, Immovable Property, Real Estate: an item which cannot be moved because of its nature, such as land and related objects which cannot be moved to another location without reducing their value or changing their purpose and shape.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>