Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nepriame metódy výroby – Roundabout Methods of Production (fr. – angl. – lat.)

Nepriame metódy výroby (Roundabout Methods of Production): produkčné metódy, prostredníctvom ktorých namiesto výroby spotrebných tovarov sú najprv vyrobené produkčné prostriedky umožňujúce významne zvýšiť efektivitu následnej výroby spotrebiteľských tovarov, napríklad šička môže šiť šaty použitím ihly a nite, ale ak použije šijací stroj, t.j. aplikuje obkľukovú metódu výroby, môže významne zvýšiť produktivitu svojej práce. Autorom termínu je Eugen Böhm-Bawerk; pojem je často používaný predstaviteľmi rakúskej školy.

*****

Roundabout Methods of Production: production methods whereby instead of producing consumer goods, means of production are produced first, allowing for significantly increasing the efficiency of further production of consumer goods, e.g., a seamstress could make clothes using a needle and a thread, but if she uses a sewing machine, i.e., applies a roundabout method of production, she can significantly increase the productivity of her labour. The author of the term is Eugen Böhm-Bawerk; the term is often used by the representatives of the Austrian School.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>