Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Neviditeľná ruka – Invisible Hand (fr. – ger.)

Neviditeľná ruka (Invisible Hand): metafora vymyslená Adamom Smithom v roku 1776 na charakterizovanie mechanizmu tvorby trhových cien. Trhová cena môže zosúladiť rozhodnutia nezávislých nákupcov a predajcov a maximalizovať ich prospech, hoci túto aktivitu nikto úmyselne, centralizovane, ani plánovane neorganizuje. Každý jednotlivec prispieva k blahu spoločnosti tým, že sleduje svoje individuálne ciele, akoby bol vedený neviditeľnou rukou.

*****

Invisible Hand: the metaphor created by Adam Smith in 1776, to characterise the market price setting mechanism. The market price may harmonise the decisions of independent buyers and sellers and maximise their benefits, although no one organises this activity in a conscious, centralised, or planned way. Each individual acts for the benefit of the society while seeking personal gain, as if guided by an invisible hand.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>