Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obmedzené ručenie – Limited Liability (angl.)

Obmedzené ručenie (Limited Liability): ručenie, ktoré je obmedzené veľkosťou zaplateného príspevku každým individuálnym podielnikom. Napr. akciová spoločnosť je právny subjekt s obmedzeným ručením, pretože akcionári sú finančne zodpovední za záväzky spoločnosti do výšky splatených podielov a odškodnenie sa nevzťahuje na ostatné aktíva držané akcionármi.

Pozri: neobmedzené ručenie >>

*****

Limited Liability: liability which is limited to the size of the paid contribution by each individual shareholder. For example, a joint stock company is a limited liability legal entity, since the shareholders are financially responsible for the liabilities of the company for the sums they paid for shares and recovery is not directed to other assets held by the shareholders. See Unlimited Liability.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>