Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Parita kúpnej sily - Purchasing Power Parity
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Parita kúpnej sily – Purchasing Power Parity (angl. – fr. – lat.)

Parita kúpnej sily (Purchasing Power Parity): metóda na meranie rôznych vzájomných výmenných kurzov rôznych mien a porovnávanie životnej úrovne v rôznych krajinách, zohľadňujúc cenové rozdiely medzi nimi. Parita kúpnej sily ukazuje koľko jednotiek meny určitej krajiny by bolo nevyhnutných na nákup rovnakého spotrebného koša tovarov a služieb v inej krajine, alebo jednotiek spoločnej odvodenej meny skupiny krajín. Parita kúpnej sily je počítaná ako priemer pomerov medzi porovnateľnými cenami tovarov a služieb v istých krajinách vyjadrených v národnej mene. V prvom rade parita kúpnej sily, t.j. cenový pomer, je počítaná pre každý tovar alebo službu a potom priemer týchto pomerov je odvodený pomocou špeciálnej metodiky. Napríklad index Big Mac (názov populárneho hamburgeru) je počítaný prostredníctvom parity kúpnej sily. Zahŕňa porovnanie cien hamburgera v rôznych krajinách. Predpokladá sa, že ceny homogénnych tovarov v rôznych krajinách musia byť rovnaké. V Litve stojí hamburger 2 eurá, v USA 3 doláre, preto výmený kurz medzi eurom podľa Big Mac indexu parity kúpnej sily by mal byť 2 eurá za 3 doláre, alebo 1,5 dolára za 1 euro. Ak sa tento pomer významne odlišuje od trhového výmenného kurzu, hovorí sa, že mena je podhodnotená alebo nadhodnotená a verí sa, že by sa mala upraviť cena alebo výmenný kurz. Avšak vzájomné porovnanie týchto odvodených výmených kurzov musí brať v úvahu všetky výhrady a obmedzenia parity kúpnej sily. Nezahŕňa charakter a odlišnosti dopytu a ponuky v rôznych krajinách, ani prepravné náklady, ktoré majú tiež dopad na ceny a nie je vhodná pre nehnuteľnosti. Parita kúpnej sily môže byť absolútna alebo relatívna. Absolútna parita kúpnej sily ukazuje vyrovnávanie cien v porovnávaných krajinách, kým relatívna parita odráža dopad zmien cien na výmenné kurzy a skutočnosť, že zmena výmenného kurzu sa zhoduje s rozdielom medzi infláciami v daných krajinách (inflačný diferenciál). Napríklad ak inflácia v Európe je 2 percentá,zatiaľ čo v USA je 4 percentá, tak americký dolár oslabí oproti euru v priebehu roka o 2 percentá.

*****

Purchasing Power Parity: a method for measuring the bilateral exchange rate of different currencies and comparing the levels of life in different countries by eliminating price differences. Purchasing power parities show how many units of the currency of a particular country would be necessary to purchase the same basket of goods and services in another country, or a unit of a common derivative currency of a group of countries. The purchasing power parity is calculated as the average of ratios between the comparative prices for goods and services in certain countries expressed in the national currency. First, the purchasing power parity, i.e., price ratio, is calculated for each good or service and then the average of these ratios is derived under a special methodology, e.g., the Big Mac (name of a popular hamburger) index is calculated using purchasing power parity. It involves the comparison of prices for a hamburger in different countries. An assumption is made that the prices of homogeneous goods have to be the same in different countries. In Lithuania a hamburger costs 2 euros, and in the USA 3 dollars; hence, the exchange rate between the euro and the dollar under the Big Mac purchasing power parity index would be 2 euros for 3 dollars, or 1.5 dollars for 1 euro. If this rate differs markedly from the market exchange rate, it is said that the currency is undervalued or overvalued and it is believed that price or exchange rate adjustments should take place. However, the juxtaposition of this derived exchange rate with the market rate must take into account all the reservations and limitations of purchasing power parity; it does not incorporate the peculiarities and differences of demand and supply in different countries, nor does it include transport costs which also have an impact on prices, and is not suitable for real estate. The purchasing power parity may be absolute or relative. Absolute purchasing power parity shows the levelling of prices in the countries under comparison, while relative parity reflects the impact of price changes on the exchange rate, and the fact that the change of the exchange rate is equal to the differences of inflation rates between countries. e.g., if inflation in Europe is 2 percent while it is 4 percent in the USA, it means that the U.S. dollar will depreciate against the euro over the year by 2 percent.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>