Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Phillipsova krivka - Phillips curve | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Phillipsova krivka – Phillips curve (lat.)

Phillipsova krivka (Phillips curve): graficky znázornená vzájomná závislosť medzi mzdami a nezamestnanosťou v pôvodnej verzii, určená prostredníctvom empirických pozorovaní britským ekonónom Albanom Williamom Phillipsom. Táto závislosť bola neskôr preformulovaná ako vzťah medzi infláciou a nezamestnanosťou. Krivka znázorňuje, že čím vyššia je inflácia, tým nižšia bude nezamestnanosť a naopak.

V minulosti sa verilo v platnosť Phillipsovej vzájomnej závislosti, ale následné empirické skúsenosti poukázali na opak, a to že nezamestnanosť a inflácia môžu rásť súčasne. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia navrhli Milton Friedman a Edmund Phelps rozšírenú Phillipsovu krivku o prvok očakávaní. Krivku vytvorili na predpoklade, že obyvatelia dokážu celkom presne predvídať politiku centrálnej banky a dohodnúť svoje mzdy so zamestnávateľmi berúc do úvahy svoje očakávania.

*****

Phillips curve: graphically expressed interdependence between wages and unemployment determined through empirical observations by the British economist Alban William Phillips. This interdependence was later reformulated as a relationship between inflation and unemployment. The curve shows that the higher inflation is, the lower unemployment rates will be, and vice versa. It was previously believed that the Phillips interdependence had been firmly proved; however, recent empirical data show that unemployment and inflation may increase simultaneously. In the 1960’s, Milton Friedman and Edmund Phelps proposed an expectations-augmented Phillips curve. The curve was developed on the assumption that the population can predict the policy of the central bank rather precisely and negotiate their wages with the employers while taking into account their predictions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>