Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Písmeno C | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno C | Ekonomický slovník

Call Option – Opcia s predkupným právom
Cambridge Equation – Cambridgská rovnica
Cambridge School – Cambridgská škola
Capital – Kapitál
Capital and Financial Account – Kapitálový a finančný účet
Capital Consumption – Spotreba kapitálu
Capital Control, Foreign Exchange Control – Regulácia kapitálu a devíz
Capital Deepening – Prehlbovanie kapitálu
Capital Flight – Únik kapitálu
Capital Formation – Tvorba kapitálu
Capital Gains Tax – Daň z kapitálového výnosu
Capital Gains – Kapitálový výnos
Capital Goods – Investičný majetok, Kapitálové statky
Capital Inflow – Prílev kapitálu
Capital Intensive Production – Kapitálovo náročná produkcia
Capital Widening – Rozširovanie kapitálu
Capitalism – Kapitalizmus
Capitalist – Kapitalista
Capitalization – Kapitalizácia
Capital-labour Ratio – Kapitálová vybavenosť práce
Capital-output Ratio – Kapitálová náročnosť produkcie
Cardinal Utility – Kardinálna, užitočnosť
Cartel Agreement – Kartelová dohoda
Cash – Hotovosť
Cash Flow Statement – Výkaz cash flow
Cash Flows, Cash flow
Cash Holdings, Cash Balance – Pokladničná hotovosť
Cash Induced Inflation – Peňažná inflácia
Cash Principle – Hotovostný princíp
Catallactics – Katalaxia
Catastrophic Risk – Katastrofické riziko
Census – Cenzus, Sčítanie obyvateľstva
Cent, Cent
Central Bank – Centrálna banka
Central Credit Union – Centrálna úverová únia
Central Depository – Centrálny depozitár
Central Market Transactions – Operácie na ústrednom trhu
Central Planning – Centrálne plánovanie
Centralization – Centralizácia
Ceteris paribus, Ceteris Paribus
Charity – Charita
Charter, Charter
Check, Cheque – Šek
Chicago School – Chicagská škola
Circulation Credit – Obežný úver
Circulation – Obeh
Civil Liability Insurance – Poistenie zodpovednosti
Civil Liability – Občianskoprávna zodpovednosť
Claim – Pohľadávka
Classical School of Economics – Klasická ekonomická škola
Clearing Bank – Clearingová banka
Clearing, Clearing
Client – Klient
Closed Joint Stock Company, Closed Share Holding Company – Uzatvorená akciová spoločnosť
Closing Price – Záverečná cena, Záverečný kurz
Cluster – Klaster
Coase Theorem – Coaseho teorém
Coercion – Vynútenie
Cold War – Studená vojna
Collateral – Kolaterál
Collection – Inkaso
Collective Labour Agreement – Kolektívna zmluva
Collective Action, The Logic of Collective Action – Kolektívne konanie, Logika kolektívneho konania
Collectivism – Kolektivizmus
Command Economy – Príkazová ekonomika
Commerce – Obchod
Commercial Bank – Komerčná banka
Commercial Secret – Obchodné tajomstvo
Commissions – Provízia
Commodity Credit – Komoditný úver
Commodity Money – Komoditné peniaze
CAP, Common Agricultural Policy – Spoločná poľnohospodárska politika
Common Carrier – Verejný dopravca
Common Good – Voľné statky
Common Law – Zvykové právo
Common Stocks, Ordinary Shares – Kmeňové akcie
Comparative Advantage – Komparatívna výhoda
Competition – Konkurencia
Competitive Advantage – Konkurenčná výhoda
Complementary Goods, Complementary Products – Komplementárne statky, Komplementárne produkty
Compliance Costs – Vyvolané náklady
Concentration Ratio – Miera koncentrácie
Concentration – Koncentrácia
Concentration Risk – Riziko koncentrácie
Concession – Koncesia
Conformity Certificate – Osvedčenie o zhode
Conglomerate – Konglomerát, Konglomerátna firma
Consignment – Komisionársky predaj
Consolidated Reporting – Konsolidované výkazníctvo
Consolidated Reporting – Konsolidované výkazníctvo
Consolidated Supervision – Dohľad na konsolidovanom základe
Consumer Basket – Spotrebiteľský kôš
Consumer Confidence – Spotrebiteľská dôvera
Consumer Goods – Spotrebné tovary
Consumer Price Index – Index spotrebiteľských cien
Consumer Rights Protection, Consumer Rights Consumerism – Ochrana spotrebiteľských práv, Konzumerizmus
Consumer Sovereignt – Suverenita spotrebiteľa
Consumer Surplus – Spotrebiteľský prebytok
Consumer – Spotrebiteľ
Consumerism – Konzumerizmus
Consumption Tax – Daň zo spotreby
Consumption – Spotreba
Contagion, Contagion
Contestability, Contestable Markets – Konkurenčné trhy
Contingent – Eventuálny
Contract – Zmluva, Kontrakt
Contraction – Kontrakcia
Control – Kontrola
Controlling Block of Shares – Kontrolný balík akcií
Controlling Person – Kontrolór
Convergence Criteria – Maastrichtské konvergenčné criteria
Convertible Bond – Zameniteľný dlhopis
Convertible Security – Zameniteľný cenný papier
Convertible Term Insurance – Konvertibilné zmiešané poistenie
Copyright – Autorské právo
Corporate governance, Corporate Governance – Riadenie spoločnosti
Corporate Income Tax, Profit Tax – Daň z príjmov právnických osôb
Corporation – Korporácia
Correlation – Korelácia
Correspondent – Korešpondent, Obchodný partner
Corruption – Korupcia
Cost – Náklady
Cost-benefit Analysis – Cost-benefit analýza
Cost-push Inflation – Nákladová inflácia
Countervailing Duty – Odvetné clo
Countervailing Subsidies – Odvetné subvencie
Country Risk – Riziko krajiny
Coupon, Coupon Rate – Kupón, Kupónová sadzba
Coupon Bond – Kupónový dlhopis
Coverage – Krytie meny
Crawling band, Crawling Band
Crawling peg, Crawling Peg, Sliding Peg
Crawling Band – Kreatívna deštrukcia
Credit Creation – Tvorba úverov
Credit Expansion – Úverová expanzia
Credit Institution – Úverová inštitúcia
Credit Insurance – Poistenie úveru
Credit Line – Úverová linka, Kontokorentný úver
Credit Money – Úverové peniaze
Credit Rating – Úverový rating
Credit Risk – Úverové riziko
Credit Union – Úverová únia
Credit – Úver, Kredit
Creditor – Veriteľ
Creeping Inflation – Plazivá inflácia
Cross Price Elasticity of Demand – Krížová elasticita dopytu
Crowding-out Effect – Vytláčací efekt
Cumulative Preferred Stock – Kumulatívne prioritné akcie
Currency board, Currency Board
Currency – Mena
Currency Risk – Menové riziko
Currency School – Peňažná škola
Current Account – Bežný účet
Custodian – Správca
Cyclical Adjustment – Cyklické vyrovnávanie
Cyclical Fluctuations – Cyklické výkyvy