Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno G | Ekonomický slovník

G-8
Game Theory – Teória hier
GATT, General Agreement on Tariffs and Tradee – Všeobecná dohoda o voľnom obchode
General Duty – Všeobecné clo
General Equilibrium Analysis – Analýza všeobecnej rovnováhy
General Equilibrium Model – Model všeobecnej rovnováhy
General Provisions – Všeobecné rezervy
Geoism, Geoist Ethics, Geonomics, Geo-economics – Geoizmus, geo-etická a geo-ekonomická škola
Giffen Good – Giffenov statok
Gift Tax – Daň z darovania
Gini Coefficient – Giniho koeficient
Globalization – Globalizácia
Going Concern Basis – Princíp nepretržitej činnosti
Gold Standard – Zlatý štandard
Golden Handshake – Zlatá odmena
Golden parachute – Zlatý padák
Golden Rule – Zlaté pravidlo
Golden Share – Zlatá akcia
Goods of higher order – Statky vyššieho rádu
Goodwill, Goodwill
Government Bond – Štátny dlhopis, vládny dlhopis
Government Failure – Vládne zlyhanie
Government Securities – Štátne cenné papiere
Great Depression – Veľká hospodárska kríza, Veľká depresia
Green Energy – Zelená energia
Greenfield Investments – Investície na zelenej lúke
Grey Knight – Sivý rytier
Gross Domestic Product – Hrubý domáci produkt, HDP
Gross Fixed Capital Formation – Tvorba hrubého fixného kapitálu
Gross Income, Gross Margin – Hrubý príjem
Gros National Product – Hrubý národný produkt, HNP
Gross Profit Margin – Hrubá zisková marža
Gross Profit – Hrubý zisk
Gross, Brutto
Guarantee – Záruka