Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Písmeno L | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno L | Ekonomický slovník

Labour migration – Pracovná migrácia
Labour force participation rate – Miera participácie pracovnej sily
Labour force, active population – Pracovná sila
Labour intensive production – Pracovne náročná produkcia
Labour productivity – Produktivita práce
Labour resources – Pracovné zdroje
Labour theory of value – Pracovná teória hodnoty
Labour Union, Trade Union – Odbory
Laffer Curve – Lafferova krivka
Lag – Časový posun
Laissez faire
Land Rent – Renta pôdy
Land – Pôda
Lapse – Ukončenie poistného
Last Clear Chance – Posledná možná príležitosť
Law of Association – Zákon zoskupenia
Law of Comparative Advantage – Zákon komparatívnej výhody
Law of Demand – Zákon dopytu
Law of Large Numbers – Zákon veľkých čísel
Law of One Price – Zákon rovnakej ceny
Law of Returns, Law of Diminishing Returns – Zákon výnosov, zákon klesajúcich výnosov
Law of Supply – Zákon ponuky
Lease – Lízing
Leaseback – Spätný prenájom
Leasehold Interest – Úrok z prenájmu
Ledger – Hlavná účtovná kniha
Legal entity – Právny subjekt
Legal Tender – Zákonné platidlo
Lemon Market – Zlyhávajúci trh
Lender of Last Resort – Veriteľ poslednej inštancie
Lending – Požičiavanie
Letter of credit – Akreditív
Leviathan
Liability – Pasívum
Liability – Pasíva
Liberalism – Liberalizmus
Liberalization – Liberalizácia
Libertarianism – Libertarianizmus
License Quota – Licenčná kvóta
License – Licencia
Life Assurance – Životné poistenie
Lifetime Disability Benefit – Doživotná invalidná dávka
LIFO
Limited Payment Life Insurance – Obmedzené platby životného poistenia
Limited Liability – Omedzené ručenie
Line of Creditors – Poradie veriteľov
Liquid Assets – Likvidné aktíva
Liquidation – Likvidácia
Liquidity Risk – Riziko likvidity
Liquidity – Likvidita
Listed Company – Evidovaná spoločnosť
Loan restructuring, Rescheduling of debt – Reštrukturalizácia pôžičky, Rozloženie dlhu
Loan – Pôžička
Lobbying – Lobovanie
Lock-out – Blokovanie, Výluka
Logistics – Logistika
LIBOR – Londýnska medzibanková úroková miera
Long Position – Dlhá pozícia
Long Run – Dlhé obdobie
Long-term Assets – Dlhodobý majetok, Dlhodobé aktíva
Lorenz Curve – Lorenzova krivka
Loss – Strata
Lower Order Goods – Statky nižšieho rádu
Lump-sum Tax – Paušálna daň