Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno O | Ekonomický slovník

OAS – Organizácia amerických štátov
Object insured – Predmet poistenia
Objectivism – Objektivizmus
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Off-balance Sheet Finance – Podsúvahová finančná položka
Offer – Ponuka
Officially Undeclared Economy – Oficiálne neuznaná ekonomika
OGBS, Offshore Group of Banking Supervisors – Zahraničná skupina bankových kontrolórov
OIC – Organizácia islamskej konferencie
Oligarchy – Oligarchia
Oligopoly – Oligopol
Oligopsony – Oligopson
One-off Production – Príležitostná výroba, Príležitostná produkcia
OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizácia krajín exportujúcich ropu
Open economy, Open market – Otvorená ekonomika, Otvorený trh
Open market operation, OMO – Operácia na voľnom trhu
Open Market Operations – Operácie na voľnom trhu
Open Peril – Otvorené riziko
Operating Lease – Operatívny, Prevádzkový nájom
Operating Leverage – Operatívny finančný pákový efekt
Operating Ratio – Koeficient využitia
Operational Risk – Prevádzkové riziko
Opportunity costs – Náklady obetovanej príležitosti
Optimisation – Optimalizácia
Option – Opcia
Ordinal utility – Ordinálna užitočnosť
Ordinary Life Insurance – Štandardné životné poistenie
Orthodox School – Ortodoxná škola
Outsourcing, Outsourcing
Overdraft – Prečerpanie zostatku
Over-the-counter Contract, OTC – Mimoburzový konktrakt
Overtime – Nadčas
Ownership – Vlastníctvo