Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Písmeno P | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno P | Ekonomický slovník

Paid-in capital – Splatený kapitál
Paradox of Savings, Paradox of Thrift – Paradox úspor, paradox šetrenia
Paradox of Value – Paradox hodnoty
Parent Company – Materská spoločnosť
Pareto Optimality – Paretovo optimum
Pareto Principle, the 80/20 rule – Paretov princíp, pravidlo 80/20
Partial Equilibrium Model – Model čiastočnej rovnováhy
Participant of a Pension Fund – Klient penzijného fondu
Partnership – Partnerstvo
Patent, Patent
Paternalism – Paternalizmus
PAYG, Pay-as-you-go, pay-as-you-earn – Priebežný systém financovania
Payback period – Doba návratnosti
Penalty – Penále
Penetration Price – Prieniková cena
Pension Account – Dôchodkový účet
Pension accumulation system – Dôchodkový kapitalizačný systém
Pension Annuity – Dôchodková anuita
Pension Fund – Dôchodkový fond, Penzijný fond
Per Capita, Per capita – na obyvateľa
Perfect Competition – Dokonalá konkurencia
Perfect Knowledge, Perfect Information – Dokonalé znalosti, dokonalá informovanosť
Permanent Establishment – Trvalé zastúpenie
Permanent Life Insurance – Trvalé životné poistenie
Personal Income Tax – Daň z prímu fyzických osôb
Persuasion – Presvedčovanie
Philanthropy – Filantrofia
Phillips curve – Phillipsova krivka
Physiocracy – Fyziokratizmus
Pie Chart – Koláčový graf
Pigouvian Tax – Pigouova daň
Pillar – Dôchodkový pilier
Planned Economy – Plánovaná ekonomika
Plough investment, reinvestment – Opakovaná investícia, reinvestícia
Policy – Poistka
Policyholder – Poistenec
Poll Tax, Capitation Tax – Daň z hlavy
Pool – Spoločný, rezervný fond
Portfolio – Portfólio
Position – Pozícia
Positioning – Umiestnenie
Positive Externality – Pozitívna externalita
Post Stamp Principle – Princíp poštovej známky
Poverty level – Miera chudoby
Poverty line – Hranica chudoby
Poverty trap – Pasca chudoby
Praxeology – Praxeológia
Pre-existing Condition – Predchádzajúce podmienky
Predatory Pricing – Predátorské ceny
Preferred Stock – Prednostné akcie, prioritné akcie
Premium – Prémia
Presumption – Prezumpcia
Price – Cena
Price Bubble – Cenová bublina
Price Ceiling – Cenový strop
Price Competition – Cenová konkurencia
Price Control – Cenová regulácia
Price discrimination – Cenová diskriminácia
Price Elasticity of Demand – Cenová elasticita dopytu
Price Index – Cenový index
Price Level – Cenová úroveň
Price Searcher – Cenový hľadač
Price Skimming – Cenové „lízanie smotany“
Price Stability – Cenová stabilita
Price Taker – Preberač ceny
Price War – Cenová vojna
Price–earnings Ratio, P/E Ratio – Pomer cena-výnos
Pricing, Price Formation – Tvorba ceny
Primary Beneficiary – Prednostný príjemca
Primary Market – Primárny trh
Principal-agent problem – Základný problém zástupcu
Principles of taxation, canons of taxation – Zásady zdanenia
Prisoner’s Dilemma – Väzňova dilema
Private Ownership – Súkromné vlastníctvo
Private placement – Súkromné umiestnenie
Privatisation – Privatizácia
Privilege – Privilégium
Producer Price Index, PPI – Cenový index výrobcov
Producer Surplus – Prebytok výrobcu
Production – Produkcia, Výroba
Productivity – Produktivita
Profit and Loss Account – Výkaz ziskov a strát
Profit sharing – Zdieľanie zisku
Profit – Zisk
Profitability – Ziskovosť
Programme Budgeting – Programové rozpočtovanie
Progressive Tax – Progresívna daň
Prohibited Risks – Zakázané riziko
Property Insurance – Poistenie majetku
Property Rights – Vlastnícke práva
Property Tax – Daň z majetku
Prospectus – Prospekt
Protectionism – Protekcionizmus
Provisions – Rezervy
Proxy – Splnomocnenie
Prudent man rule – Pravidlo obozretného muža
Public and Private Partnerships, PPP – Verejno-súkromné partnerstvá
Public Choice Theory – Teória verejnej voľby
Public Consumption – Verejná spotreba
Public Debt – Verejný dlh
Public Investment – Verejné investície
Public Offering – Verejná ponuka
Public Procurement – Verejné obstarávanie
Public Sector Comparator, PSC – Komparátor verejného sektora
Public Sector – Verejný sektor
Public Works – Verejné práce
Punitive Damages – Disciplinárne odškodné
Purchasing Power Parity Theory – Teória parity kúpnej sily
Purchasing Power Parity – Parita kúpnej sily
Purchasing Power Standard – Štandard kúpnej sily
Purchasing Power – Kúpna sila
Pure Risk – Čisté riziko
Put Option – Predajná opcia
Pyramid Scheme, Ponzi Scheme – Pyramídová pyramídová hra, Ponziho schéma