Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Písmeno S | Ekonomický slovník - Ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Písmeno S | Ekonomický slovník

Salary – Plat
Salesperson – Predajca
Salvage Value – Zostatková hodnota
Sample – Vzorka
Saving – Úspora, sporenie
Savings Bond, Savings Note – Neprenosné vkladové dlhopisy
Savings – Úspory
Say’s Law of Markets – Sayov zákon trhov
Scarce resources – Vzácne zdroje
Scarcity – Vzácnosť
Seasonal business – Sezónne podnikanie
Seasonal fluctuations – Sezónne výkyvy
Secondary activity – Vedľajšia činnosť
Secondary market – Sekundárny trh
Sector – Sektor
Securities Account – Účet cenných papierov
Securities Commission – Úrad dohľadu nad cennými papiermi
Securities – Cenné papiere
Seigniorage, Seigniorage, Seignorage
Seigniorage, Seignorage – Razobné
Service – Služby
Settlement Option – Opcia úhrady
Settlement Option – Opcia vyrovnania
Shadow economy – Tieňová ekonomika
Share Book Value – Podielová účtovná hodnota
Share capital – Podielový akciový kapitál
Share premium – Emisné ážio
Share price index – Index cien akcií
Share – Akcia
Shareholder – Akcionár
Shareholders’ equity – Akcionársky podiel
Shareholders’ meeting, General assembly – Valné zhromaždenie
Shift System – Práca na zmeny
Shortage – Nedostatok
Shock therapy – Šoková terapia
Short Position – Krátka pozícia
Short Run – Krátkodobý, krátke obdobie
Short sale, selling short – Krátky predaj, predaj nakrátko
Short Tailed Business – Krátkodobý poistný kontrakt
Sickness Benefit – Nemocenské dávky
Significant market power – Významný podiel na trhu
Single Premium Whole Life – Doživotné poistenie s jednorazovým poistným
Singularism – Singularizmus
Sinking Fund – Amortizačný fond
Small and medium business – Malé a stredné podniky
Smuggling – Pašovanie
Social costs – Spoločenské náklady
Social exclusion – Sociálne vylúčenie
Social justice – Sociálna spravodlivosť
Social partners – Sociálni partneri
Solvency – Solventnosť
Solvency margin – Marža solventnosti
Solvency requirements – Požiadavky na solventnosť
Specific factors of production – Špecifické výrobné faktory
Specific taxes – Špecifické dane
Speculation – Špekulácia
Speculative price – Špekulatívna cena
Speculator – Špekulant
Spin-off, Spin-off
Spoilage – Nepodarok
Spontaneous order – Spontánny poriadok
Stagflation – Stagflácia
Stagnation – Stagnácia
Stamp Duty, Stamp Tax – Kolkovné, poštovné
Standard & Poor’s, S&P
Standard Deviation – Štandardná odchýlka
Stars – Hviezdy
Starting Capital – Počiatočný kapitál
State Monopoly – Štátny monopol
State Ownership – Štátne vlastníctvo
State Regulation – Štátna regulácia
State Social Insurance Contribution – Štátne odvody na sociálne poistenie
State Social Insurance – Štátne sociálne poistenie
Statistical survey – Štatistický prieskum
Statistics – Štatistika
Stock index – Burzový index
Stock split – Štiepenie akcií
Straight Line Method – Rovnomerné odpisovanie
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis, SWOT Analysis – SWOT analýza
Subjective value theory – Subjektívna teória hodnoty
Subordinated loan – Podriadená pôžička
Subscribed Capital – Upísaný kapitál
Subscription Agent – Upisovateľ, upisovací agent
Subscription Rights – Upísané práva
Subsidiary – Dcérska spoločnosť
Subsidy – Dotácia
Substance vs. Form Principle – Princíp “podstata versus forma”
Substitutes – Substitúty
Substitution effect – Substitučný efekt
Sum insured – Poistná suma
Sum of the Year’s Digits Method – Metóda súčtu rokov
Sunk Costs – Utopené náklady
Supply Curve – Krivka ponuky
Supply Shock – Ponukový šok
Supply – Ponuka
Supply side Economics – Ekonómia strany ponuky
Surety Bond – Garančná poistka
Surplus – Prebytok
Swap, Swap
Syndicate – Konzorcium
Syndicated loan – Syndikátna pôžička
Synergy – Synergia
Systemic analysis – Systematická analýza