Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Podriadená pôžička – Subordinated loan (lat. – no.)

Podriadená pôžička (Subordinated loan): pôžička spĺňajúca nalsedovné podmienky:
(a) je poskytnutá minimálne na jeden rok;
(b) veriteľ sa zaväzuje, že nebude požadovať splatnosť istiny pred dobou splatnosti;
(c) splatenie pôžičky nie je zaistené nijakou zárukou;
(d) dohoda o pôžičke má ustanovenie, ktoré, v prípade likvidácie alebo krachu dlžníka, umožňuje veriteľovi byť vyplatený až po splatení pôžičiek u ostatných veriteľov dlžníka. Ide o pôžičku, kde sú nároky veriteľa v rade veriteľov uspokojené po uspokojení nárokov bežných veriteľov, ale pred nárokmi vlastníkov/akcionárov.

*****

Subordinated loan: a loan meeting the following conditions: (a) it is granted for a period of at least one year; (b) the lender undertakes not to demand repayment of the principal by the borrower before maturity; (c) repayment of the loan is not secured with any collateral; (d) the loan agreement includes provisions to the effect that in the case of the liquidation or bankruptcy of the borrower, the lender’s claim arising from the loan agreement will be satisfied only after the claims of the other creditors of the borrower have been satisfied. It is a loan when the claims of lender in the line of creditors are satisfied after satisfying the claims of ordinary lenders but prior to the claims of the shareholders.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>