Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ponukový šok – Supply Shock (lat. – fr.)

Ponukový šok (Supply Shock): náhla udalosť zapríčiňujúca výrazné zmeny v objeme a cenách výrobných faktorov, napr. zmeny vo výrobnej funkcii ekonomiky.

*****

Supply Shock: a sudden event that causes a significant change in the volume and prices of the factors of production, i.e., changes in the production function of the economy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>