Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Požičiavanie – Lending (angl.)

Požičiavanie (Lending): (1) presúvanie sumy peňazí dlžníkovi na základe pôžičkovej alebo úverovej zmluvy. (2) nákup záväzku vznikajúci z neodvolateľnej povinnosti platiť, zaplatenie vopred (vrátane faktoringu a forfaitingu) alebo eskontovanie predpokladajúc riziko z pozičiavania, prípadne bez rizika; bez ohľadu, čie účty zahŕňajú tieto požiadavky a kto z nich profituje.

*****

Lending: (1) transferring an amount of money to the borrower under a loan or credit agreement; (2) purchase of a claim arising from an irrevocable obligation to pay, a prepayment (including factoring and forfeiting) or discounting by assuming lending risk or without assuming it, irrespective of whose accounts include these claims and who collects cash under them.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>