Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Právny subjekt – Legal entity (fr. – lat.)

Právny subjekt (Legal entity) : spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia s vlastným menom, ktorá môže nadobúdať práva a záväzky vo vlastnom mene. Právne subjekty môžu byť verejné (ako celoštátne alebo miestne vládne spoločnosti a inštitúcie, verejné inštitúcie, náboženské komunity) a súkromné s obmedzeným alebo neobmedzeným ručením.

*****

Legal entity: a company, institution, or organisation with its own name that can assume rights and obligations in its name. Legal entities may be public (such as national and local government companies and institutions, public institutions, religious communities) and private, with limited or unlimited liability.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>