Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Precenená poistka – Rated Policy (lat. – fr.)

Precenená poistka (Rated Policy): poistka, pri ktorej je poistné zvýšené na krytie zvýšeného rizika, a to v prípade, že poistený nespĺňa štandardné oceňovacie kritériá, napríklad zhoršené zdravie alebo obzvlášť riskantné povolanie.

*****

Rated Policy: an insurance policy issued at a higher than standard premium rate to cover the extra risk involved in certain instances where the insured does not meet the standard underwriting requirements; for example, impaired health or a particularly hazardous occupation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>