Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Pridružená spoločnosť – Associated company (angl.)

Pridružená spoločnosť (Associated company): spoločnosť značne ovplyvnená inou spoločnosťou, bez toho, aby bola jej pobočkou. Často sa vyskytuje v spoločnom podniku viacerých firiem alebo v spoločnej podriadenosti.

*****

Associated Company: a company that is significantly influenced by another company, without being a subsidiary of the latter; often found in a joint partnership or in joint subordination.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>