Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemer – Average (angl.)

Priemer (Average): metóda zisťovania jednej deskriptívnej hodnoty pre diskrétny (nespojitý) súbor hodnôt.

Najpoužívanejší je aritmetický priemer, ktorý sa vypočíta podielom súčtu jednotlivých hodnôt a ich počtu.

Pozri: medián, modus >>

*****

Average: a method of discerning a single descriptive value for a discrete set of values. The most meaningful number might include the mean, the median, or the mode. The most common number, the mean, is calculated by adding all the values in a set of data, and dividing the sum by the total number of observations. See Median, Mode.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>