Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Protimonopolná politika – Antimonopoly policy (angl.)

Protimonopolná politika (Antimonopoly policy): vládne opatrenia zamerané na zníženie dominantného postavenia jedného subjektu na trhu a na zabránenie kartelových dohôd.

Krajina môže, napríklad, zakázať fúzie, ktoré majú za následok nadvládu jedného dodávateľa určitého statku alebo služby. Ak už monopol existuje, štát sa snaží regulovať ceny jeho produktov, v mimoriadnych prípadoch požaduje vzdanie sa časti aktivít monopolu.

Aj keď je protimonopolná politika zameraná na ochranu spotrebiteľov, často je využívaná dominantnými firmami na obmedzenie súťaže, či ich konkurentmi na získanie väčšieho podielu na trhu skôr pomocou vládneho zásahu, ako konkurenciou.

Alternatívou k protimonopolnej politike je sloboda vstupu na trh, odstránenie všetkých obmedzení v ponuke tovarov a služieb.

*****

Antimonopoly Policy: measures taken by the government to reduce the domination of one entity in the market and to prevent cartel agreements. For example, a country may prohibit mergers which result in the domination of one supplier of certain goods or services. If a monopoly exists, the state makes efforts to regulate the prices of its goods or services, or in extreme cases requires the firm to divest particular activities. Although antimonopoly policies are purportedly adopted to protect the consumers, such laws are often used by incumbent firms to limit competition or by their competitors seeking to gain market share through government action rather than competition in the marketplace. An alternative to antimonopoly policy could be freedom of entry; the absence of restrictions on supplying goods and services.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>