Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rakúska škola, rakúska ekonómia | Austrian School, Austrian Economics (angl.)

Rakúska škola, rakúska ekonómia (Austrian School, Austrian Economics): tradícia ekonomického myslenia vytvorená na konci 19. storočia, z ktorej sa vyvinula teória subjektívnej hodnoty a pomocou nej sa vysvetľovali ekonomické procesy.

Rakúska ekonomická teória je založená na metodologickom individualizme, marginálnej analýze, subjektivizme a deduktívnom odvodzovaní. Teoretici rakúskej školy boli hlavnými kritikmi marxizmu, keynesianizmu a odsúdili ekonómiu založenú na matematických princípoch.

Škola sa zrodila v dielach Karla Mengera (1840-1921). Prvú generáciu reprezentovali okrem neho Friedrich von Wieser a Eugene von Böhm-Bawerk a druhú Ludwig von Mises, nasledovaný Friedrichom A. von Hayekom, Murrayom Rothbardom a Israelom Kirznerom.

Pozri: individualizmus >>

*****

Austrian School, Austrian Economics: a tradition of economic thought formed at the end of the 19th century, from which the theory of subjective value was developed and applied to explain economic processes. The Austrian theory of economics is based on methodological individualism, marginal analysis, subjectivism, and deductive reasoning. The theoreticians of the Austrian School were the main critics of Marxism, Keynesianism; and decried basing economics on mathematical principles. The School originated in the work of Carl Menger (1840–1921), the first generation of his successors were except him represented by Friedrich von Wieser and Eugene von Böhm-Bawerk, the second by Ludwig von Mises, followed by Friedrich A. von Hayek, Murray Rothbard, and Israel Kirzner. See Individualism, Subjectivism.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>