Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Regionálna politika – Regional policy (fr.)

Regionálna politika (Regional policy): sústava štátnych opatrení na znižovanie rozdielov ekonomickej úrovne medzi regiónmi. Napríklad, regionálna politika by mohla byť použitá na redukciu nezamestnanosti, zvýšenie príjmu na osobu, skvalitnenie infraštruktúry, atď. Regionálna politika zvyčajne zahŕňa poskytovanie finančných stimulov (ako aj daňové úľavy) a dotácie do regiónu alebo projekty na zlepšenie infraštruktúry podniknuté štátom.

*****

Regional policy: the framework of state measures to reduce disparities in economic development among regions. For example, regional policy could be used to reduce unemployment, increase income per capita, improve the infrastructure, etc. Usually regional policy involves granting financial incentives (such as tax relief) and subsidies to the region, or active infrastructure improvement projects undertaken by the state.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>