Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Regresia – Regression (lat.)

Regresia (Regression): regresné modely sú štatistické modely, ktoré vyhodnocujú vzťah medzi závislou premennou a jednou alebo viacerými vysvetľujúcimi premennými.

*****

Regression: regression models are statistical models that evaluate the relationship between a dependent variable and one or more explanatory variables.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>