Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Regresný teorém – Regression theorem (lat. – fr.)

Regresný teorém (Regression theorem): teoréma, ktorá aplikuje subjektívnu teóriu hodnoty na kúpnu silu peňazí. Podľa regresného teorému je hodnota peňazí v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti determinovaná ich kúpnou silou v nedávnej minulosti. Ak sa táto logická postupnosť dovedie do konca, mal by sa dosiahnuť bod, kedy peňažný statok slúži iba na nepeňažné účely. Vtedy je hodnota tohto statku vysvetlená všeobecnou subjektívnou teóriou hodnoty a hraničnou užitočnosťou. Regresný teorém postuloval Ludvig von Mises v  práci Teória peňazí a úveru (The Theory of Money and Credit, 1912).

*****

Regression theorem: a logical sequence explaining the value of money. The theorem says that the value of money at this moment or in the near future is determined by the purchasing power in the near past. If this logical sequence were developed in regression, a point would be reached when the value of money was determined by the value of goods that were later used as money, e.g., gold. The regression theorem was first developed by Ludwig von Mises in his work The Theory of Money and Credit (1912).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>