Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Relatívna cena – Relative price (lat. – fr.)

Relatívna cena (Relative price): vyjadrenie ceny, ktorá je popísaná podľa pomeru medzi cenou jednotlivého tovaru na trhu a váženého priemeru všetkých ostatných tovarov dostupných na trhu.

*****

Relative price: an expression of price that is described in terms of a ratio between the price of an individual good in the market and the weighted average of all of the other goods available in the market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>