Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Vyhľadávanie renty – Rent Seeking (fr. – angl.)

Vyhľadávanie renty (Rent Seeking): termín popisujúci také správanie podnikateľov, ktoré na získanie zákaziek zneužíva politický a právny systém a jeho nedostatky a nesnaží sa presadiť cez konkurenciu na trhu. Firmy vyhľadávajúce rentu dúfajú v uvalenie taríf, regulácií alebo vládnych príkazov, ktoré stanovujú bariéry pre vstup alebo zvyšujú náklady ich konkurentov a udržia monopolné zisky. Náklady vyhľadávania renty (rent seeking) zahŕňajú priame právne a lobistické náklady ako aj nepriame alternatívne náklady zdrojov, ktoré neboli použité na produktívne aktivity.

*****

Rent Seeking: pursuing profit through the use of the political system rather than through competition in the marketplace. Rent seeking firms hope to impose tariffs, regulations, or government mandates that serve as barriers to entry or raise the costs of their rivals in an effort to limit competition and maintain monopolistic profits. The costs of rent seeking include the direct legal and lobbying costs as well as the indirect opportunity costs of resources that are not used for productive activities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>