Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Renta pôdy – Land Rent (angl. – fr.)

Renta pôdy (Land Rent): (1) akýkoľvek príjem z umožnenia inému jednotlivcovi alebo subjektu použiť pôdu. (2) rozdiel medzi príjmom odvodeným z pôdy a výdavkami nevyhnutnými na udržiavanie pôdy.

*****

Land Rent: (1) any income derived from letting another individual or entity make use of the land, (2) the difference between income derived from the land and the expenses necessary to maintain the land.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>