Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Renta – Rent (fr.)

Renta (Rent): (1) periodické platby vlastníkovi za použitie jeho pôdy alebo iného majetku; (2) suma peňazí alebo odmeny nejakého druhu, ktorú sa platiteľ renty zaväzuje pravidelne platiť vlastníkovi prenajatej položky bez splatenia alebo zmeny vlastníka kapitálu. (3) rozdiel medzi príjmom získaným z produkčného faktora a nákladmi nevyhnutnými na udržanie daného stavu faktora, inak nazývaný aj ekonomická renta. Klasickí ekonómovia tiež používajú pojem „renta“ pre pôdu a iné prírodné zdroje.

Pozri: renta pôdy >>

*****

Rent: (1) periodical payments to the owner for the use of his land or other property; (2) a sum of money or provision of some other kind that the rent payer undertakes to pay periodically to the owner of the item being rented without repayment or in exchange of the transfer of ownership of capital. (3) the difference between the return made by a factor of production and the cost necessary to keep the current status of the factor, otherwise called economic rent. Classical economists also used the term “rent” for land and other natural resources. See Land Rent.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>