Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rentabilita vlastného kapitálu, Rentabilita vlastného imania – ROE, Return on Equity (fr.)

Rentabilita vlastného kapitálu (vlastného imania), ROE (Return on Equity): ukazovateľ efektivity spoločnosti, vypočítaný ako pomer čistého zisku k majetku (kapitálu). Obchodná spoločnosť s vysokou návratnosťou vlastného imania využíva majetok akcionárov najefektívnejšie.

*****

Return on Equity, ROE: the indicator of the efficiency of a company calculated as the ratio of net profit to equity (capital). A company with a higher return on equity ratio uses the shareholders’ equity more efficiently.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>