Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Repo – dohoda o spätnom odkúpení – Repurchase agreement (fr.)

Repo, dohoda o spätnom odkúpení (Repurchase agreement): transakcia s cennými papiermi alebo komoditami, kde sú odkúpené predtým predané statky vo vopred stanovenom čase a za vopred dohodnutú cenu.

*****

Repurchase agreement: a securities or commodities transaction where the repurchase of previously sold goods at a fixed time and price is contracted.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>