Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reprodukčná hodnota, reprodukčné náklady – Replacement value, replacement cost (fr.)

Reprodukčná hodnota, reprodukčné náklady (Replacement value, replacement cost): suma potrebná na rozvoj, výrobu, stavbu (inštaláciu) alebo získanie objektu s rovnakými fyzickými vlastnosťami a použitím. Pojem je často používaný v poistení majetku, kde je poistné vypočítané na základe reprodukčnej hodnoty.

*****

Replacement value, replacement cost: the amount that would be needed to develop, produce, build (install), or acquire an object with the same physical properties and use. The term is often used in insuring property where the insurance premium is calculated on the basis of replacement value.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>