Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Reštitúcia – Restitution (lat.)

Reštitúcia (Restitution): vrátenie majetku jeho pôvodnému vlastníkovi ak súčasný majiteľ nadobudol majetok ilegálne, kvôli chybe alebo presunu majetku, ktorý sa ukázal byť neplatným. Reštitúcia môže byť v naturáliách alebo v prípadoch, keď to nie je možné, v peňažnom ekvivalente.

*****

Restitution: returning a property to its former owner if the current owner acquired the property illegally, due to an error or a property transfer transaction eventually recognised as void. Restitution can be done in kind, or, where this is not possible, in a money equivalent.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>