Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Revizionizmus – Revisionism (fr.)

Revizionizmus (Revinionism): snaha o prepracovanie (revíziu) dominantných teórií, doktrín alebo historických udalostí. Revizionizmus je tiež tendencia v marxistickej teórii, volajúci po odlišnom hodnotení návrhov teórii Karla Marxa.

*****

Revisionism: invitation to revise and assess anew prevailing theories, doctrines, or historical events. Revisionism is also a trend in Marxist theory calling for a different evaluation of the propositions of Karl Marx’s theory.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>