Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Revolvingový úver – Revolving credit, open-end credit (fr. – angl.)

Revolvingový úver (Revolving credit, open-end credit): dohoda s bankou, kde banka garantuje prístup k určitej sume na určenú dobu. Revolvingové úverovanie nemá určenú splatnosť, napríklad kreditné karty a úverový limit pre ne sú typy revolvingových úverov.

*****

Revolving credit, open-end credit: an agreement with a bank where the bank guarantees access to a certain amount for a fixed period. A revolving credit line does not have a fixed maturity date e.g., credit cards and the credit limit set for them are types of revolving credit.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>