Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ricardovská ekvivalencia – Ricardian equivalence (fr.)

Ricardovská ekvivalencia (Ricardian equivalince): konštatovanie Davida Ricarda, že verejný dlh nemá efekt na agregátny dopyt na trhu a nestimuluje ho. To sa deje, pretože platitelia daní očakávajú, že štát bude musieť každopádne splatiť svoj dlh peniazmi daňovníkov a tak obyvatelia budú radšej sporiť peniaze na budúce dane ako stimulovať ekonomiku očakávaným spôsobom (prostredníctvom spotreby).

*****

Ricardian equivalence: the statement by David Ricardo that public deficit has no effect on aggregate demand in the market and does not stimulate it. This happens because tax payers anticipate that the state will have to repay its debt with taxpayer money no matter what, and thus citizens will save the money for future taxes rather than stimulating the economy in the manner hoped for (via spending).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>