Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rímske zmluvy – Treaty of Rome (fr.)

Rímske zmluvy (Treaty of Rome): dohoda podpísaná v Ríme 25. marca 1957 zakladajúca Európske hospodárske spoločenstvo. Dohoda položila základ princípu štyroch slobôd v EU – voľný pohyb tovarov a služieb, voľný pohyb kapitálu a osôb, založenie colnej únie a spoločné colné tarify.

*****

Treaty of Rome: the treaty signed in Rome on 25 March 1957 establishing the European Economic Community. The Treaty laid the foundation for the principle of four freedoms in the E.U. – free movement of goods and services, free movement of capital and persons, the establishment of the customs union and the common customs tariff.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>