Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Rovnomerné odpisovanie – Straight Line Method (angl. – lat.)

Rovnomerné odpisovanie (Straight Line Method): najjednoduchšia metóda odpisovania dlhodobého majetku, na základe ktorej je obstarávacia cena majetku rovnomerne rozdelená počas doby odpisovania. Suma odpisov počas zaznamenávaného obdobia je vypočítaná vydelením rozdielu medzi jeho obstarávacou cenou a zostatkovou cenou počtom rokov jeho používania.

*****

Straight Line Method: the simplest method of the depreciation of long-term assets under which the asset acquisition value is evenly distributed over the life of the asset. The sum of depreciation over the reporting period is calculated by dividing the difference between the acquisition value and the liquidation value by the period of use (in years).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>