Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Sociálne vylúčenie – Social exclusion (fr. – lat.)

Sociálne vylúčenie (Social exclusion): vylúčenie určitých členov spoločnosti, ktorých spôsob života nie je v súlade s určitými požiadavkami alebo nemajúcich minimálnu úroveň života alebo vzdelania, napr. bezdomovcov, narkomanov, chudobných, atď.

*****

Social exclusion: excluding certain members of the society because their way of life is not in line with certain attitudes, or they are devoid of a minimum standard of living or education, e.g., homeless, drug addicts, poor people, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>