Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Spriaznená osoba – Affiliated Person (angl.)

Spriaznená osoba (Affiliated Person): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní akcie spoločnosti, zúčastňuje sa na riadení spoločnosti alebo je rodinným príslušníkom akcionárov alebo člena predstavenstva.

Spriaznené osoby sú zvyčajne vymedzené zákonom a ich vzájomné transakcie sú monitorované za účelom prevencie zneužívania postavenia relevantných osôb, najmä ich snáh o znižovanie daňových záväzkov.

*****

Affiliated Persons: real or legal entities that hold shares of the company, participate in management bodies, or are members of the families of the shareholders or management bodies. Affiliated persons are usually defined by law, and their mutual transactions are monitored closely to prevent abuse relevant persons, especially in seeking to reduce taxes payable.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>