Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Stagflácia – Stagflation (angl.)

Stagflácia (Stagflation): situácia na trhu, keď hospodárska stagnácia, vysoká nezamestnanosť a trvalá inflácia prebiehajú súčasne.

*****

Stagflation: a situation in the market where economic stagnation, high unemployment and persistent inflation occur simultaneously.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>