Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Stanovy spoločnosti – Articles of incorporation (angl.)

Stanovy spoločnosti (Articles of incorporation): dokument, ktorý upravuje všetky aktivity spoločnosti, uvádzajúci jej názov, právnu formu, sídlo, predmety činnosti, spôsob stretávania akcionárov, či vlastníkov, menovania manažérov a tiež podmienky ďalšieho pridávania dokumentov a iných dôležitých ustanovení spoločnosti.

*****

Articles of Incorporation: a document regulating all activities of a corporation, listing its name, legal form, headquarters location, goals of operation, the procedures for convening shareholder meetings and appointing managers, as well as the requirements for amending documents and other important provisions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>