Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátne odvody na sociálne poistenie – State Social Insurance Contribution (lat.)

Štátne odvody na sociálne poistenie (State Social Insurance Contribution): povinné príspevky platené štátnej sociálnej poisťovni zamestnávateľmi a jednotlivými zamestnancami. Výška príspevkov a ich výpočet sa v rôznych krajinách líšia, ale základná myšlienka je rovnaká. Tí, ktorí platia do systému, sú oprávnení v budúcnosti získať dávky v nezamestnanosti, starobné dôchodky a iné dávky. Príspevky do sociálneho poistenia sú skôr daňou ako poistným, keďže spätná platba zvyčajne nie je naviazaná na výšku príspevkov.

Pozri: štátne sociálne poistenie >>

*****

State Social Insurance Contribution: mandatory contributions paid to the state social insurance fund by employers and the individual employees. The size of the contribution and exact methods vary by country, but the basic idea remains the same. Those who pay into the system are eligible for unemployment, pensions, and other benefits. This contribution often acts more as a tax than an insurance premium, as payments are not usually related to the size of the contributions. See State Social Insurance.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>