Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štiepenie akcií – Stock split (angl.)

Štiepenie akcií (Stock split): vzrast počtu nesplatených (obiehajúcich) akcií vydaných spoločnosťou pri súčasnom udržaní vlastníckeho pomeru každého akcionára a znížení nominálnej hodnoty každej akcie, napr. pri štiepení „dve ku jednej“ sa počet akcií zdvojnásobí a akcionári, ktorí mali dve akcie v hodnote 100 za jednu, budú mať štyri v hodnote 50. Cieľom štiepenia akcií je znížiť nominálnu hodnotu akcií, ktorých cena vzrástla, aby boli dostupnejšie širšiemu okruhu investorov. Niekedy sa robí kvôli psychologickým preferenciám investorov, ktorí si želajú vlastniť viac akcií v nižšej hodnote ako menej v hodnote vyššej.

*****

Stock split: an increase in the number of outstanding shares of stock issued by a company while maintaining each shareholder’s proportionate equity and reducing the par value of each share, e.g., in the stock split “2 for 1” the number of shares will double, and the shareholders who had two shares with the value of 100 each will now have four shares of 50 each. The object of a stock split is to reduce the par value of the shares whose price has risen to make them accessible to a wider circle of investors. Sometimes the stock split is undertaken on account of the psychological preferences of the shareholders who may wish to hold a larger number of shares with a lower value, rather than fewer shares of a higher value.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>