Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Swap – Swap (angl.)

Swap je predaj jedného cenného papieru a nákup podobného v rovnakom čase, t.j. kombinácia dvoch transakcií. Swap sa používa na zmenu splatnosti cenného papiera, jeho iných vlastností alebo na zníženie daňovej povinnosti. Swap sa môže použiť aj na zmenu úrokovej sadzby cenného papiera (úrokový swap), alebo meny, v ktorej je cenný papier vydaný (menový swap).

*****

Swap: selling one security and buying a similar security at the same time, i.e., a combination of two transactions. Swaps are used to change the maturity of a security, its characteristics or reduce payable taxes. Swaps can be used to change the interest rate on a security (interest rate swap) or the currency in which the security is denominated (currency swap).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>