Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tarifná kvóta – Tariff Quota (fr. – lat.)

Tarifná kvóta (Tariff Quota): stanovené množstvo istej komodity, ktoré môže byť dovezené do krajiny počas stanoveného časového obdobia s nižším než zvyčajným alebo s nulovým clom. Keď je kvóta prekročená, dovážané tovary sa stanú predmetom vyššieho cla. Tarifné kvóty sú uvaľované na dovoz určitých tovarov do krajín Európskej únie. Tarifné kvóty sa delia na licencované kvóty a kvóty podľa princípu „kto skôr príde, ten skôr melie“.

Licencované kvóty sú stanovované ešte pred prideľovaním kvót na základe dovozných licencií. Kvóty podľa princípu „kto skôr príde, ten skôr melie“ môže použiť hociktorý importér v EÚ, ktorý dováža tovary počas platnosti kvóty bez predošlého povolenia ak kvóta ešte nebola vyčerpaná a požadované množstvo tovarov ešte neprekročilo stanovenú kvótu. Sú opatrením, ktoré deformujú voľný trh a obmedzujú slobodný obchod.

Pozri: licenčná kvóta, obsluha podľa príchodu >>

*****

Tariff Quota: a defined quantity of some commodity that can be imported into a country over a set period of time with lower than usual or zero duty. As the quota is exceeded, the imported goods become subject to a higher duty. Tariff quotas are used on imports of certain goods to the European Union customs countries. Tariff quotas are divided into licence quotas and first-come-first-served quotas. Licence quotas are set in advance by allocating quotas on the basis of import licences. The first-come-first-served quota can be used by any E.U. importer that imports goods over the quota validity period without a prior permission if the quota has not yet been exhausted and the desired quantity of goods does not exceed the current quota. See Quota, License Quota, First Come First Served.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>