Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tarifná regulácia – Rate Regulation (lat.)

Tarifná regulácia (Rate Regulation): tradičná forma regulácie verejných služieb. Výmenou za vládou nariadeného monopolu, verejné podniky súhlasia s reguláciu cien alebo výstupu. Ako argument sa používa, že to umožňuje výhody prirodzeného monopolu súčasne s ochranou spotrebiteľov proti excesom neregulovaných monopolistov.

Štúdie týkajúce sa deregulácie však ukazujú, že často je tarifná regulácia prospešnejšia pre producentov vďaka vyšším ako trhovým cenám, a to na úkor spotrebiteľov. Takéto výstupy vyvolali vznik hnutia za dereguláciu v USA v 70-tych rokoch 20. storočia, odkedy bola eliminovaná veľká časť regulácii v aerolíniách, cestnej doprave, priemysle zemného plynu a určitých aspektoch telekomunikačného sektora.

*****

Rate Regulation: The traditional form of regulating public utilities. In exchange for a government-mandated monopoly, the public utility agrees to regulations on price and or output. Traditionally it has been argued that this allows the benefits of a natural monopoly while protecting consumers from the excesses of an unregulated monopolist. Studies in deregulation, however, have demonstrated that more often than not rate regulation tended to benefit the producer through higher than market prices at the expense of consumers. Such outcomes sparked the deregulation movement that began in the USA in the 1970’s which has since eliminated much of the regulation of airlines, trucking, natural gas industries, as well as certain aspects of the telecommunications sector.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>