Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Teória hier – Game Theory (angl. – lat.)

Teória hier (Game Theory): obor aplikovanej matematiky, ktorý sa snaží predpovedať stratégie a možné výsledky individuálnych hráčov pri chýbajúcich informáciách o ostatných hráčoch. Teória hier aplikovaná v ekonómii sa využíva na predikciu správania sa trhových účastníkov.

*****

Game Theory: a branch of applied mathematics that attempts to predict the strategies and eventual outcomes of individual players when they lack information about the other players. Game theory as applied to economics is used to predict the behaviour of market participants.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>